Reklamační řád

Záruční lhůta

Na zboží je kupujícímu poskytována záruční lhůta 24 měsíců.
Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

U kosmetických produktů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy: „Spotřebujte nejlépe do...“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat.
Např.je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno: 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do 12-ti měsíců od jeho otevření.

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím.
V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

 

Uplatnění reklamace

V případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.
Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady, pokud byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, běžným opotřebením nebo vyšší mocí (např. živelné události).

Reklamované zboží zašle kupující na adresu prodávajícího společně s kopií dokladu o koupi – daňového dokladu – faktury a průvodního dopisu se stručným popisem vady.

Adresa pro uplatnění reklamace je:

Cosmetica Natura, s.r.o.
Linhartova 1288/12, 150 00 Praha 5

Kontakt pro uplatnění reklamace:

Email: info@cosmeticanatura.cz

Telefonní číslo na informace o uplatnění reklamací: +420-777 557 975

O přijetí reklamovaného zboží bude prodávající informovat kupujícího do 3 pracovních dní od převzetní zboží do reklamačního řízení vystavením reklamačního protokolu, který zašle kupujícímu emailem na jeho elektronickou adresu.

 

Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat návod k použití zboží (není-li přiložen, je možné se s ním seznámit na webovém rozhraní obchodu prodávajícího, v popisu daného zboží v sekci: „Použití“) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití, se záruka nevztahuje.

 

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující právo na výměnu zboží za nové, nebo na vrácení peněz,. Výběr mezi výměnou věci a vrácením peněz je na volbě kupujícího.

O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován emailem formou zápisu v reklamačním protokolu.

Cílem obchodu Cosmetica Natura je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.